Dames-, heren- en kinderschoenen

De winckers collectie

Inretail Verkoop-, Leverings- en Betalings-voorwaarden

Deze Algemene Verkoop,- Leverings - en Betalingsvoorwaarden van de Vereniging Inretail (Vereniging van ondernemers in de modedetailhandel) zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in december 2002 in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden op 1 januari 2003.

Artikel 1Visa

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als lid van de Vereniging Inretail een
bedrijf in de textiel en/of schoenendetailhandel uitoefent;
b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
c. onder en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;
d. Vereniging Inretail: Vereniging van Ondernemers in de Mode- Sport en Schoenen-detailhandel, gevestigd te Doorn;
e. Stichting Inretail Garantiefonds: een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens notariële akte van 10 januari 1997 de Vereniging Inretail een overeenkomst is aangegaan.
f. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

Artikel 3

OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 4

ZEKERHEIDSSTELLING 
1. Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald aan de consument ten gevolge van surséance van betaling of faillissement, zal de Vereniging Inretail op verzoek van de consument één of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van het vooruitbetaalde bedrag. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij de Vereniging Inretail heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.
2. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren, stelt de Stichting Inretail Garantiefonds zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk bewijs kan worden overlegd. De Stichting Inretail Garantiefonds betaalt binnen vijf werkdagen nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering onmogelijk is, het vooruitbetaalde bedrag aan de consument terug.
3. In geval van verrekening als in lid 2 genoemd, alsmede in geval van betaling als in lid 3 genoemd, treedt de Vereniging Inretail (zie lid 2) respectievelijk de Stichting Inretail Garantiefonds (zie lid 3) in de oorspronkelijke rechten van de consument, zoals met betrekking tot door de consument verrichte vooruitbetalingen.

Artikel 5

RUILING
1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte textielgoed en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
- het textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer zijn besteld.

Artikel 6

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE
1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde en/of schoenen voorbehouden. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte en/of schoenen als hij de de koopprijs volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 7

ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegd-heid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.
3. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan de ondernemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 8

LEVERINGSTERMIJN
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte textielgoed of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de en/of schoenen over op de consument.
2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leverings-termijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 9

GARANTIES
1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde textielgoed en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 10

BETALING
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. In geval wij een factuur wordt toezenden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 11

WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
1. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12

GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijv. een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd de koopsom niet terug te geven in het geval de consument de gekochte goederen of schoenen heeft gedragen.

Artikel 13

KLACHTEN
1. Klachten over gebreken aan gekochte goederen of schoenen andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.
2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het repareren van goederen of de schoenen te bewaren.

Artikel 14

GESCHILLEN
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen en/of schoenen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.
2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.
4. De consument moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en ondernemer, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de consument aan de ondernemer is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.
5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de consument zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan de ondernemer een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.
6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillen-commissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij partijen anderszins overeenkomen.
7. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillen-commissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument door de ondernemer schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als ware het geschil door de consument zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door de ondernemer wordt betaald.
8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

Artikel 15

NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16

NAKOMINGSGARANTIE
1. De Stichting Inretail Garantiefonds respectievelijk de Vereniging Inretail zullen de verplichtingen van een lid tegenover de consument, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillen-commissie Textiel en Schoenen, overnemen, indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het advies gestelde termijn is nagekomen. Daarbij neemt de Stichting Inretail Garantiefonds de verplichtingen over voor zover deze bestaan uit betalingen in geld en de Vereniging Inretail de overige verplichtingen waarbij de vereniging tot aanwijzing zal overgaan van één of meer ondernemers die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakomingsgarantie geschorst, totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Voor deze garantie is vereist, dat de consument een schriftelijk beroep doet op de Stichting Inretail Garantiefonds in geval van betaling in geld respectievelijk op de Vereniging Inretail in geval van overige verplichtingen.
3. Na afhandeling van de verplichtingen uit het bepaalde in lid 1 treedt de Stichting Inretail Garantiefonds respectievelijk de Vereniging Inretail in de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 17

AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Onze bepalingen

Winckers Webshop
Vijfharingenstraat 5
6211 EC Maastricht
043-3214152
info@winckers.nl
KVK nr: 14601713
BTW-identificatienummer NL002075146B42 

Naast de Inretail-voorwaarden, die u hier hierboven aantreft, zijn de volgende bepalingen op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing.

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering

Wij leveren gratis de door u bestelde goederen af.

Wijze van aflevering

DHL, DPD, Binnenstadservice Maastricht

Overige kosten

Verzendkosten voor de klant indien deze de artikelen terugstuurt naar ons.

Betalingscondities

Onze betalingscondities luiden: Vooruitbetaling. De betalingstermijn is: vooraf betalen, dan sturen wij u de artikelen gratis toe.

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen: via iDeal of storting van het volledige aankoopbedrag op de bankrekening.

Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.
Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zullen wij u hiervan met spoed op de hoogte brengen, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

U mag dit artikel weigeren, de kosten van retourzending zijn in dat geval altijd voor u.
Voor verzending maken wij gebruik van: DHL, DPD, Binnenstadservice Maastricht.

Zichttermijn en retournering

Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en binnenshuis uitproberen is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.
Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via een ons email adres:

info@winckers.nl

Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. Het retouradres is:

Winckers Webshop
Vijfharingenstraat 5
6211 EC Maastricht

Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: Stuur een email naar info@winckers.nl waarin u uitvoerig beschrijft wat klacht en/of servicemelding is. Wij zullen er dan zo spoedig mogelijk op reageren.  

Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister.
Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw ip adres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren.
Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.
Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen.
Wij gebruiken wel cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan u doelmatiger en geïndividualiseerd te maken.
Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@winckers.nl Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.